fbpx
Loading...
Tim – Mirjam Vujadinović Mandić2020-03-18T19:16:04+00:00

Mirjam Vujadinović Mandić

Mirjam Vujadinović Mandić završila je diplomske, master i doktorske studije meteorologije na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zaposlena je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao docent za užu naučnu oblast Meteorologija. Drži nastavu i vežbe na predmetima vezanim za meteorologiju, klimatologiju, klimatske promene i agrometeorologiju na svim nivoima studija. Njena oblast istraživanja je numeričko modeliranje atmosfere i komponenti hidrološkog ciklusa, klimatske promene, kao i njihov uticaj na različite grane privrede.
Učestvovala je u velikom broju domaćih i međunarodnih projekata koji su se između ostalog bavili procenom uticaja klimatskih promena u Srbiji i regionu, a naročito procenom uticaja i rizika na vodne resurse, drumsku infrastrukturu i poljoprivrednu proizvodnju. Učestvovala je u izradi Nacionalnih komunikacija Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime, rejonizaciji vinogradarske proizvodnje u Srbiji, Crnoj Gori i Ukraijini, kao i rejonizaciji voćarske proizvodnje u Srbiji.

Tekstovi naučne saradnice

Cilj sajta Klima101 jeste podizanje svesti i edukacija stanovništva našeg jezičkog područja o uzrocima, posledicama i opasnostima koje prete od klimatskih promena, kao i načinima rešavanja ovog problema.
SAZNAJ VIŠE